Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora sobre el consum d'alcohol a la vía pública.

Ordenança reguladora sobre el consum d'alcohol a la vía pública.

ORDENANÇA REGULADORA SOBRE EL CONSUM

D’ALCOHOL A LA VÍA PÚBLICA

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Article 2. Marc legal

 CAPÍTOL II. PROHIBICIONS I LIMITACIONS

Article 3. Consum d’alcohol a la via pública

 CAPÍTOL III. FUNCIÓ INSPECTORA. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 4. Actuació inspectora

Article 5. Responsables

Article 6. Procediment sancionador Article 7. Graduació de les sancions Article 8. Concurrència de sancions Article 9. De les infraccions

Article 10. De les sancions

Article 11. Intervencions específiques

Article 12. Destí i substitució de les sancions

 Disposició final

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 En base a l’article 43.2 i 43.3 de la Constitució s’estableix que és competència dels poder públics organitzar i tutelar la salut pública tot establint mesures preventives així com fomentar l’educació sanitària i facilitar l’adequada utilització de l’oci. Són la prevenció en el consum de drogues, incloses les legalitzades, i concretament, el consum en infants i adolescents els que fonamenten l’impuls d’aquesta regulació a través d’ordenança per part d’aquest consistori.

 La  present  Ordenança  té  com  a  objectiu  fixar  els  punts  bàsics  per  evitar  el  consum  no autoritzat en la via pública de begudes alcohòliques així com erradicar el consum d’aquestes en  infants  i  adolescents,  ja  siguin  en  espais  a  l’aire  lliure  com  en  establiments  on  es subministra alcohol.

 Diversos estudis confirmen que el consum d’alcohol és elevat a la nostra societat i que infants i adolescents cada cop comencen a consumir-ne a edats més primerenques. Essent aquest un factor de risc pel desenvolupament de problemàtiques de salut i socials relacionades amb aquests consums.

 El consum d’alcohol en aquestes edats provoca dues vessants de problemes: d’una banda, els individuals que afecten a la salut de la persona que consumeix i, per altra, aquells que afecten a les persones i a l’entorn on es produeixen els consums (més col·lectius, sobretot si el consum es fa a la via pública, com queixes veïnals per sorolls, desperfectes o per l’estat en que es deixen les places i carrers dels nostres municipis).

 A ningú se li escapa que el fenomen social anomenat “botellón” suposa una conducta de risc que provoca un greu impacte mediambiental així com deteriorament en la convivència entre veïns i posa en qüestió el model de certes celebracions tradicionals com les festes majors.

 Per tot l’exposat, l’Ajuntament ha considerat oportú intervenir i regular el consum de begudes alcohòliques en base a les competències que la normativa de rang superior li atribueix.

 CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Objecte

La present ordenança té per objecte regular el consum de begudes alcohòliques en espais

públics del municipi de Sarroca de Bellera per tal de vetllar i protegir la salut pública, infants i adolescents, el medi ambient, l’ordre públic i el manteniment dels equipaments i mobiliari municipals i el dret de gaudir d’espais nets i no degradats.

 Article 2. Marc legal

 Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència

 Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

 Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

 CAPÍTOL II. PROHIBICIONS I LIMITACIONS

 Article 3. Consum d’alcohol a la via pública

1. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques si es donen els dos requisits següents:

a) Que es faci a la via pública o un espai púb

b) Que es pugui causar molèsties a la resta d’usuaris o bé als veïns, a causa d’un consum desmesurat de begudes, alcohòliques o no, a la via púb

2. Queden exclosos  de  l’aplicació  d’aquest  article  els  espais  reservats  expressament  per

aquesta finalitat com terrasses de bars i restaurants així com actes que siguin aprovats a través d’autoritzacions municipals com festes populars, concerts i demés de similar naturalesa.

3. Queda prohibida l’organització i participació en el “botellón” 

* S’entén per “botellón” el consum de begudes, alcohòliques o no, al carrer o en espais públics per part d’un grup de persones, sense autorització i que causi o pugui causar una alteració com molèsties als veïns del municipi, desordres públics o incompliments de l’ordenança de sorolls.

 A aquest efectes, l’esmentada alteració es produirà quan s’esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan el consum es pugui fer de forma massiva per grups de persones o en convidi a l’aglomeració.

b) Quan  es  consideri  una  festa  alternativa  a  una  altra  que  tingui  la  corresponent autorització del consisto

c) Quan com  a resultat  de  l’acció de  consum es pugui  deteriorar  la tranquillitat  de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.

 d) Quan el lloc on es consumeixi es caracteritzi per l’afluència d’infants i adolescents.

 CAPÍTOL III. MESURES PREVENTIVES

 Article 4. Mesures d’informació, prevenció, orientació i educació.

 1. Des de l’administració pública i les entitats involucrades, i en coordinació amb   els diferents departaments interns de cadascuna d’elles, es facilitarà als/a les habitants del municipi assessorament i orientació sobre la prevenció del consum abusiu d’alcohol i, si és el cas,  del  tractament  de  les  situacions  d’addicció  i dels  problemes  derivats  del  consum  de begudes alcohòlique

 2. Es  promouran  actuacions  de  sensibilització,  educatives  i  formatives  que  potenciïn entre els infants, les persones adolescents i   la població en general el valor de la salut en l’àmbit individual i so

 3. A més, per tal de que els serveis socials, sanitaris i de seguretat tinguin constància dels incidents produïts com a conseqüència de l’excés de consum d’alcohol, estiguin informats per poder donar una resposta adequada a cada cas i detectar possibles anomalies en el sistema, s’aprovarà un protocol d’actuació i coordinació comarcal.

 CAPÍTOL IV. FUNCIÓ INSPECTORA. RÈGIM SANCIONADOR. Article 5. Actuació inspectora

Els cossos i forces de seguretat competents dins el municipi i els serveis tècnics competents, conforme a les disposicions vigents en la matèria, estan facultats per investigar, inspeccionar, reconèixer i controlar el compliment de les limitacions i prohibicions establertes en aquesta ordenança.

 Quan s’apreciï algun fet que s’estimi que pugui constituir infracció dels preceptes d’aquesta ordenança s’ha d’estendre el corresponent comunicat de denúncia o acta, si és procedent, i s’han de consignar les dades personals de la presumpta persona infractora i els fets o circumstàncies  que  puguin  servir  de  base  per  a  la  incoació,  si  escau,  del  corresponent expedient sancionador.

 Article 6. Responsables

 1. Pel que fa a l’incompliment de la limitació del consum indegut de begudes alcohòliques a les vies o espais públics, en serà responsable qui en consumeixi, les persones organitzadores (tenint en compte l’article 3.2), així com els pares o mares, tutors o tutores d’infants i adolescen

 2. En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes adreçades a individualitzar una persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la infracció, la responsabilitat serà solidària.

 Article 7. Procediment sancionador

 1. Les sancions per haver infringit aquesta ordenança es tramiten conforme al que exposa la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependèn

 Per al que no preveu aquesta ordenança, s’aplicaran els principis que regulen la potestat sancionadora a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 2. Les infraccions administratives contra aquesta ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleu

 Article 8. Graduació de les sancions

 1. La imposició de les sancions s’aplica d’acord amb el principi de proporcionalitat, i en tot cas es tindran en compte els criteris de graduació següents:

a) La gravetat de la infracció.

b) L’existència d’intenciona c) La reincidència.

d) La naturalesa dels perjudicis cau

e) Que l’espai on es porti a terme sigui un parc infantil o destinat a altres activitats soci

 2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès més d’una infracció d’aquesta Ordenança dins el termini de dos any

 3. Quan segons el previst a l’ordenança s’imposin sancions no pecuniàries, la determinació del contingut i durada d’aquestes sancions es farà també tenint en compte el principi de proporcion

 Article 9. Concurrència de sancions

 Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa efecte, s’imposarà únicament la sanció que resulti més elevada.

 Article 10. De les infraccions

 1. Es consideren infraccions molt greus d’aquesta ordenança:

 a) Les accions  o  omissions  constitutives  de  conductes  obstruccionistes  de  les  tasques  de control, investigació o sanció de l’autoritat i dels poders públics en l’exercici de les seves funcions per al compliment de l’ordenança.

 2. Es consideren infraccions greus d’aquesta ordenança:

 a) El consum de begudes alcohòliques quan concorrin una o algunes de les circumstàncies assenyalades en l’article 3.

 b) La venda de begudes alcohòliques a la via púb

 3. Es consideren infraccions lleus d’aquesta ordenança:

 a) El consum de begudes a la via pública o en espais públics que puguin causar molèsties a les persones que utilitzen aquests esp

b) Les altres infraccions de l’ordenança no previstes com a infracció greu o molt greu.

 Article 11. De les sancions

 Les sancions previstes per a les infraccions regulades en aquesta Ordenança són les següents:

- Infraccions molt greus: multa de 1.001 fins a 3.000 euros.

- Infraccions greus: multa de 501 fins a 1.000 euros.

- Infraccions lleus: multa de 200 fins a 500 euros.

 S’ estipula una bonificació del 50% de l’ import de la sanció si es paga la multa en el període de

15 dies des de que es notifica la mateixa.

Article 12. Intervencions específiques

 En els supòsits establerts en els articles anteriors l’autoritat competent intervindrà cautelarment les begudes, envasos i altres elements objecte de prohibició.

Les begudes intervingudes es destruiran.

Article 13. Destí i substitució de les sancions

1. L’import de  les  sancions  econòmiques  obtingudes  per  l’aplicació  de  l’Ordenança  es destinaran íntegrament a finançar les despeses corrents dels programes municipals d’educació i d’informació respecte al consum d’alcohol i drogues o bé en elements de la regidoria de salut o esports o en la reparació dels danys ocasion Essent preferent l’opció esmentada en primera instància.

2. En casos de primarietat en l’incompliment de sancions greus i lleus, aquestes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat o per la realització de cursos de conscienciació.

3. L’autoritat competent per acordar la suspensió de la sanció i procedir a fer-ne la substitució és la mateixa que imposa la sanció.

4. Per complir la sanció amb cursos hi haurà un temps màxim de 5 mesos a comptar des de la resolució favorable de suspensió i substitució.

5. Un cop quedi provat que la persona infractora ha complert satisfactòriament el seu compromís, l’autoritat competent acordarà que la sanció imposada s’ha complert totalment o parcialmen

6. L’incompliment total o parcial determinarà que l’autoritat competent resolgui la continuació de l’expedient d’execució de la sanció.

 Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor al cap d’un mes de la publicació íntegra en el BOP i un cop hagi estat definitivament aprovada pel Ple de l’Ajuntament.

Document Actions