Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esmena a l’anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera – Ajust de límit de sòl urbà per ampliar el sistema viari.

Anunci d'esmena.
Anunci d'esmena.

DIMARTS 28 FEBRER 2023

Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 131, de data 11 de juliol de 2022, es va publicar anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera – Ajust de límit de sòl urbà per ampliar el sistema viari, pel termini d’un mes i aquest va coincidir parcialment durant el mes d’agost, es publica de nou l’anunci d’aprovació inicial per donar compliment a la Disposició addicional 10a del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Aprovada inicialment la modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera per l’ajust de límit de sòl urbà per ampliar el sistema viari, de conformitat amb l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Durant l’esmentat termini podrà se examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. 

Podeu consultar el projecte clicant al següent enllaç.