Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació definitiva de Projecte d’obres Arranjament i millora de les carreteres als nuclis de Benés i Avellanos.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Sarroca de Bellera, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2022, es va aprovar inicialment el següent projecte d’obres.

DIVENDRES 17 FEBRER 2023

Una vegada publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, núm. 212, de data 4 de novembre de 2022, durant el termini de trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació l’edicte inicial ha esdevingut definitiu.

La qual cosa es fa pública a l’efecte de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 3 de juny, perquè se’n prengui coneixement.