Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci d'aprovació inicial de Projecte d’obres “Arranjament i millora de les carreteres als nuclis de Benés i Avellanos”

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Sarroca de Bellera, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2022, es va aprovar inicialment el següent projecte d’obres.

Cliqueu sobre la imatge per visualitzar l'anunci
Cliqueu sobre la imatge per visualitzar l'anunci

DIMARTS 08 NOVEMBRE 2022

El Projecte d’obres se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça http://www.sarrocabellera.ddl.net. En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord, procedint a la seva publicació definitiva.

Podeu consultar el projecte clicant al següent enllaç.