Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci d'aprovació definitiva de Projecte d’obres per la "Millora de les xarxes de clavegueram i aigua potable al terme d'Avellanos"

Per Decret d’Alcaldia, de data 18 de maig de 2022, s’ha aprovat inicialment el projecte amb un pressupost de 22.724,34 euros (IVA inclòs).

Cliqueu sobre la imatge per visualitzar l'anunci
Cliqueu sobre la imatge per visualitzar l'anunci

DILLUNS 18 JULIOL 2022

Una vegada publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, núm. 99, de data 24 de maig de 2022, durant el termini de trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació l’edicte inicial ha esdevingut definitiu.

La qual cosa es fa pública a l’efecte de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 3 de juny, perquè se’n prengui coneixement.